Select Page

Internet & Skrivare

internet & Printer @ Mindpark lund

For english, scroll down.

Internet & skrivare

Vårt wi-fi heter Mindpark och är till för dig som coworker, fråga teamet om lösenordet. Det finns även ett wi-fi för gäster, bistron och våra konferensgäster. Detta kallas Mindpark Guest och har inget lösenord.

Skrivaren hittar du på entréplan, gå förbi receptionen och längst in till vänster. Du behöver be receptionen om inloggningsuppgifter för att komma igång. Det är en GDPR-säker skrivare, vilket innebär att din utskrift börjar när du aktiverar din tagg mot skrivarens taggläsare. Utskrifter ingår, i normal utskriftsnivå (max 100 a4/mån/kontor), i månadshyran. Prata med receptionen om du vill skriva ut stora mängder, så berättar de vad som gäller. 

 

Guide för installation av skrivare

For Mac – download this

For PC – download this

1. Installera programmet på din dator. 
2. Om din dator inte tillåter att du laddar ner programmet, högerklicka och tryck på “Ladda ner ändå”.
3. Öppna programmet eller högerklicka på ikonen och tryck på “Configuration”. (Leta efter en ikon som ser ut som en skrivare i din meny).
4. Vid “Autentiseringstyp” väljer du “Manual login to SAVEQ Cloud Server” .
5. Klicka på “Service setup…” längst ner. 
6. Fyll i följande: HCP gateway adress: mindparklund.eu.eophcp.com. Kontodomännamn: mindparklund.eu.eophcp.com
7. Alla andra rutor ska inte vara markerade (t.ex. ska rutan “Allow document storage and print job delivery” inte vara markerad).
8. Tryck på “Nästa”. 
9. När det är klart trycker du på ikonen igen och väljer “Login”. 
10. Fyll i det användarnamn och lösenord som du fick från Mindpark och markera rutan “Rember me until I log out”. 
11. Försök att skriva ut något genom att välja skrivaren “Secure Print Lund”.
12. Gå till skrivaren och placera din tagg på taggläsaren på höger sida på skrivarens ovansida. 
13. Välj “Enrollment” i popup-fönstret på skrivarens skärm. 
14. Fyll i ditt användarnamn och lösenord. Observera att det finns ett tangentbord under displayen som du kan dra ut.
15. Du är nu ansluten till skrivaren med din tagg! 
16. Logga ut högst upp på skärmen (annars loggar den ut av sig själv efter 1 minut). 
17. Voliá

 

Skrivaren via appen
Vill du skriva ut via din mobil? Gör så här:
1. Ladda ner appen “SafeQ Cloud”.
2. Välj “Settings-Gateway connectivity” och lägg till: mindparklund.eu.eophcp.com:9444
3. Välj “Testa anslutningen” och om det står ok – spara!  
4. Lägg till dina personliga inloggningsuppgifter enligt ovan. 
5. Du är klar!

 

ENGLISH

 

Internet & printer

Our wi-fi is called Mindpark and is for you as a coworker, ask the team for the password. There is also a wi-fi for guests, the bistro and our conference guests. This is called Mindpark Guest and has no password.

The printer can be found on the ground floor, walk past the reception desk and to the far left. You will need to ask reception for login details to get started. It is a GDPR secure printer, which means that your printing starts when you activate your tag against the printer’s tag reader. Printing is included, at the normal printing level (max 100 a4 per month/office), in the monthly rental fee. Talk to reception if you want to print large quantities, and they’ll tell you what applies. 

Installation guide

For Mac – download this

For PC – download this

 1. Install the program to your computer. 
 2. If you computer doesn’t allow your to download the program, right click and press “Download anyway”.
 3. Open the program or right click on the icon and press “Configuration”. (Look for an icon looking like a printer in your menu.)
 4. By “Authentication type” choose “Manual login to SAVEQ Cloud Server” .
 5. Click “Service setup…” at the bottom. 
 6. Fill in the following:
  HCP gateway adress: mindparklund.eu.eophcp.com
  Account domain name:  mindparklund.eu.eophcp.com
 7. All other boxes should be let unmarked (e.g the box “Allow document storage and print job delivery” should not be marked)
 8. Press “Next”. 
 9. Once that’s finished, press the icon again and choose “Login”. 
 10. Fill in the username and password you got from Mindpark and mark the box “Rember me until I log out”. 
 11. Try to print something choosing the printer “Secure Print Lund”.
 12. Go to the printer and place your tag on the right side on the front side of the printer. 
 13. Choose “Enrollment” in the pop-up window on the printers screen. 
 14. Fill in your username and password. 
 15. You are now connected to the printer with your tag! 
 16. Log out at the top of the screen (otherwise it will log out by itself after 1 minute). 
 17. Voliá!

The Printer via the App
Want to print through your mobile? Follow these instructions:

 1. Download the app “SafeQ Cloud”.
 2. Choose “Settings-Gateway connectivity” and add: mindparklund.eu.eophcp.com:9444
 3. Choose “Test connectivity” and if it says ok – save!  
 4. Add your personal login details as above. 
 5. You’re done!