Select Page

Larmrutiner och säkerhet

Alarm and safety @ mindpark lund

For english, scroll down.

Tagg

Du har fått en personlig nyckel eller tagg som ger dig tillträde till vårt workspace.

Det är viktigt att det inte rör sig obehöriga inne i vår coworking-yta. Släpper du in någon ansvarar du även för att denne lämnar lokalen. Släpp inte in någon du inte känner, hänvisa istället personen till receptionen.

Du som har kontorsrum kommer in i ditt rum genom att hålla din tagg mot kortsidan på den svarta läsaren på handtaget. När kontorsdörren är stängd låses dörren automatiskt.

Det är viktigt att du håller reda på din tagg och inte överlåter den till någon annan. Alla som har en tagg ska finnas registrerade hos oss och ska personligen ha skrivit under en nyckelkvittens. Detta hjälper oss att hålla reda på de som har access till vår coworking-yta. Kom ihåg att lämna din tagg när du flyttar ut, om du inte lämnar tillbaka den debiteras du 500 kr.

 

Larmrutiner i coworking-ytan
Under våra öppettider behöver du endast din tagg för att komma in. Kod behövs utöver dessa tider och på helger. Då kan du även behöva larma av och larma på.

 

På kvällar och helger
Utöver våra öppettider är det larmat och låst på Mindpark. Lokalen är larmad när den röda lampan på knappsatsen lyser. Vissa paneler är också helt svarta och indikerar att det är larmat med ett rött kryss. Gör följande för att larma av och öppna dörren:

 1. Tryck på knappen ”A” (“A” som i “ankomst” eller “av”)
 2. Håll din tagg mot knappsatsen
 3. Tryck din kod
 4. En grön lampa lyser och det är nu avlarmat
 5. Öppna dörren genom att hålla din tagg mot knappsatsen och tryck din kod

På kvällar och helger larmas det automatiskt på med en timmes mellanrum. Det betyder att om du är här, så börjar varningssirener tjuta en gång i timmen för att varna att larmet kommer att slås på. Se nedan för hur du enkelt larmar av då. Sitter du i ett kontorsrum på kvällen eller helgen är det viktigt att du hör när varningssirenen går igång, så ett tips är att hålla din dörr öppen och inte använda hörlurar så att du säkert hör signalen.

 

Att larma av om sirenen börjar tjuta
Om en hög siren låter när du är i lokalen behöver du larma av. Från det att ljudet börjar låta har du 2 minuter på dig att larma av. Gör följande för att larma av och öppna dörren:

 1. Gå till någon av våra entréer
 2. Tryck på knappen ”A” (“A” som i “ankomst” eller “av”)
 3. Håll din tagg mot knappsatsen
 4. Tryck din kod
 5. Grön lampa lyser och det är nu avlarmat
 6. Öppna dörren genom att hålla din tagg mot knappsatsen och tryck din kod

Att larma på
Är du sist i lokalen ska du alltid larma på. Larmning sker genom att du, efter att du lämnat lokalen och dörren stängts, gör följande:

 1. Tryck på knappen ”B” på knappsatsen (“B” som i “borta”)
 2. Håll din tagg mot knappsatsen
 3. Tryck din kod
 4. Varningssirenen börjar att tjuta i 2 minuter – allt är i sin ordning
 5. Röd lampa lyser och det är nu larmat

Varningssirenen är till för att eventuella personer som är kvar i lokalen ska ha en chans att larma av innan larmet slås på. Sirenen tjuter i 2 minuter. När sirenen tystnat är det larmat. Larma hellre en gång för mycket än inte alls.

Släck gärna lyset när du går, och har du öppnat fönster ska de också stängas.

 

Om du råkar utlösa larmet
Att ha tagg till Mindpark och tillgång till våra coworking-ytor medför ett ansvar. Om du missar att larma av eller utlöser larmet av annan orsak kommer ert företag att bli debiterat 2000 kr + moms för utryckning av väktare.

Vårt larm är kopplat till Securitas och utryckning sker när larmet utlösts. I samband med att Securitas får information om att larmet har gått kontaktar de teamet på Mindpark. Meddela, Amanda Holm Strandqvist (0734 037 119), om du har råkat utlösa larmet av misstag.

 

Området/yttre skalskydd
Fastighetsägaren Paulssons ansvarar för det yttre skalskyddet och gränden. Gränden är stängd med grindar vid infarterna till Bytaregränd mellan 22.00-06.00. Det är alltid möjligt för dig att ta dig ut från gränden men inte in under denna tid.

Mindpark/Inre skalskydd
När Mindparks personal lämnar lokalerna på vardagar gör de en rutinkontroll för att se till att alla dörrar är ordentligt stängda och att allt ser bra ut. Om du ser någon brist, vänligen kontakta oss så fort som möjligt. Den sista personen som lämnar Mindparks reception bör alltid slå på larmet. Det automatiska larmet aktiveras från 18.00 i receptionen och 20.00 i kontorsområdet. Under helgerna är det automatiskt aktiverat dygnet runt. Om du ser något misstänkt ska du alltid först ringa polisen (112) och sedan Amanda Holm Strandqvist, 0734- 037 119 🕵️.

Försäkring
Se över dina försäkringar för din arbetsplats. Tänk på att Mindpark inte försäkrar din egendom, utan alla sitter här på egna villkor.

 

Allmänna tips från polisen
* Undvik att lämna kvar kritiska och värdefulla föremål på kvällar/helger i den mån det går.
* Stationära skärmar och datorer bör låsas fast i bord eller liknande med datorvajer.
* Kom ihåg att stänga och låsa dörrarna ordentligt samt larma på när du lämnar.

 

Våra nödutgångar
Vi har tre nödutgångar på bottenplan. Det är viktigt att aldrig öppna nödutgångarna förutom vid eventuell utrymning. Nödutgångarna är larmade dygnet runt och om du öppnar en nödutgång utlöses larmet. Om du drar i nödhandtaget kommer ert företag att bli debiterad 2000 kr + moms.

 

Vid brand
I varje kontorsdel finns en utrymningskarta och brandsläckare. Se gärna till så att du vet var du har din närmaste nödutgång och brandsläckare. Vid brandövning eller när ett brandlarm går ska alla gå till Mindparks samlingsplats som är Bytaregatan 5 -7 (utanför gränden på gatan). Personalen på Mindpark ansvarar för att alla lämnar lokalerna och får inte släppa in någon förrän räddningstjänsten säger att det är okej att gå in igen.

 

ENGLISH

Alarm routines and opening hours

Our reception is usually open and staffed on weekdays between 09.00-15.00. If the reception is closed you can always use your tag + code to get in to the reception area. To get in to the office areas you need your tag during the weekdays between 08.30 – 17.00. Code is only needed if you arrive early in the morning, late evenings or weekends. To get in to floor 2 (above the reception) you first have to use the code 4789 on the front door and then your tag inside. The entire alley is closed with gates in the evening between 22.00 – 06.00. During these hours you can always get out by using a key located in the reception, but you are not able to use it to get in to the alley. Let us know if you need to get in while we are closed and we’ll find a solution.

Evenings and weekend
Outside our regular opening hours, the alarm is on and the doors are locked. The area is locked when the red lamp on the keypad lights up  🔴 . Do this to turn the alarm off and open the door:

 • Press the “A” button and make sure it does a beeping sound (“A” as in “arrival”)
 • Hold your tag against the keypad
 • Press your code
 • A green light will show and the alarm is turned off
 • Open the door by holding your tag against the keypad and press your code

If you arrive during opening hour, but stay past the time when the alarm switches on you need to “buy” yourself more time. See instructions below. Make sure that you hear when the sirens are sounding. Might be a good idea to open your door and not use headphones if you stay late.

How to turn off the siren and buy more time
If a loud siren sounds that means the alarm is about to switch on and you need to turn it off. Don’t worry, it’s easy. Do this:

 • Get out of Mindpark through one of our front doors
 • Press the “A” button (“A” as in “arrival”). Make sure it does a beeping sound.
 • Hold your tag against the keypad
 • Press your code
 • A green light will show and the alarm is turned off 🟢
 • Open the door by holding your tag against the keypad and press your code.

You now have one more hour before the alarm will switch on again.

Turning the alarm on
If you are the last one leaving you should always turn the alarm on. Only turn the alarm on if you are sure you are the last one leaving after our opening hours, or if you are here at weekends. After leaving the area, do the following:

 • Press the “B” button on the keypad
 • Hold your tag against the keypad
 • Press your code
 • The warning siren starts to sound – everything is in order it will do this for 2 minutes
 • Red light is on and so is the alarm

The siren sounds to warn people who may still be in the building, so they have a chance to deactivate the alarm before it’s switched on. The siren is on for 2 minutes. 📣

Don’t forget to close the windows and turn off the lights when you leave.

If you happen to set the alarm off
Having a key to Mindpark and access to the coworking space entails responsibility. If you don’t deactivate the alarm once it alerts, you will be charged SEK 2000 + VAT to cover the emergency fee 💸 .

Our alarm is connected to Securitas and emergency calls are made immediately when the alarm sets off. When Securitas receives information that the alarm has been triggered, they contact Amanda Holm Strandqvist (0734 -037 119). Contact her as soon as possible if you have accidentally set the alarm off.


Key and tag

You have received a tag/key to get access to our workspace 🔐 . It is important that there are no unauthorized people in the coworking area. If you let someone in, make sure to see them out as well. Don’t let anybody unknown in, tell them to contact the reception instead.

Please keep your tag safe and do not give it to someone else. Everyone with a tag needs to be registered and personally sign the key receipt. This helps us keep track of who has access to Mindpark.
Also, remember to leave your tag and/or key when you move out, otherwise you will be charged 500 SEK.


Safety

The area/outer shell protection
The property owner, Paulssons, is responsible for the external shell protection and the alley. The alley is closed with gates at the entrances to Bytaregränd between 22.00-06.00. It is always possible for you to get out from the alley but not to get in during this time.

 

Mindpark/inner shell protection
When Mindpark’s own staff leaves the premises on weekdays they do a routine check to make sure that all doors are properly closed and that everything looks ok. If you see any deficiency, please contact the Mindpark team asap. The last person leaving Mindpark’s reception area should always turn the alarm on. Automatic alarm activation is from 18.00 in the reception area and 20.00 in the office area. During weekends it is automatically on 24/7. If you see anything suspicious you should always call the police (112) at first and then Amanda Holm Strandqvist, 0734- 037 119 🕵️‍♀️ 

 

Insurance
Inspect your insurance regarding office spaces. Remember that Mindpark do not insure your property.

 

General tips from police
* Avoid leaving critical and valuable items visible during evenings/weekends.
* Stationary computers and screens should be wired to your desk.
* Remember to close and lock the doors properly and turn on the alarm when you leave.


In case of fire

Our emergency exits
In each office part, there is an evacuation map and fire extinguishers. Please look where your nearest is, and where the exits are located.

When a fire alarm or a fire alarm exercise occurs, Mindpark’s meeting point is located at Bytaregatan 5 -7 (outside the alley on the street) . The staff at Mindpark are responsible for making sure everyone leaves the premises and are not allowed to let anyone in until the Rescue Service says it is ok to go back in.