Personuppgifter & Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (DSF) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.

Vad är en personuppgift?
Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde.

Mindpark Group AB och samtliga av Mindparks dotterbolag har fastslagit följande integritetspolicy 18 februari 2020 för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter. Om något är svårt att förstå eller otydligt är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Mindpark Group AB (nedan kallad Mindpark) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Mindpark ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Mindpark behandlar personuppgifter för:

Utskick av nyhetsbrev
Vi skickar information kring vad som händer hos oss både till våra tidigare kunder och till dig som själv anmält dig till vårt nyhetsbrev. Detta gör vi för att hålla dig uppdaterad på vad som händer hos oss. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet. (Avtal/Samtycke)

Information till våra hyresgäster
Vi skickar information till våra hyresgäster och innehavare av membership för att hålla dem uppdaterade kring rutiner, evenemang och aktuella händelser. (Avtal)

Anmälningar till event
I samband med anmälningar till event samlar vi in namn och e-postadress. Detta för att kunna komma i kontakt med dem som ska gå på eventet i samband och efter eventet. (Gemensamt Intresse)

Nyckelkvittenser
I samband med att du som hyresgäst eller anställd hos en hyresgäst kvitterar ut en nyckel till  signerar du en nyckelkvittens med uppgifter om: namn, personnummer, företag, telefonnummer samt e-post. Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i kontakt med dig i frågor som rör vår verksamhet. Det är också en säkerhet för våra hyresgäster att kunna veta vilka som rör sig i våra gemensamma områden. Användande av nyckeltaggar registreras i våra passagesystem. (Avtal)

Mottagande av paket
Vi tar emot våra hyresgästers paket. I samband med detta skickas ett mail om att paketet är mottaget. (Avtal)

Mailkonversationer
Vi sparar våra mailkonversationen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter i syfte att administrera vår affärsrelation.

Bokningar
Vi sparar bokningar i vårt system i syfte att skapa statistik samt följa trender. (Intresse)

Bokföring
Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag. (Rättslig förpliktelse)

Betallösningar
I samband med betalning samlar vi in betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare). (Avtal)

Fotografier
I syfte att skapa marknadsföringsmaterial i både tryckta och digitala kanaler tar vi mycket foton i våra lokaler. Vill man inte vara med på bild går det alltid bra att kontakta info@mindpark.se.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Mindpark säljer aldrig vidare uppgifter eller delar till tredje part utan berördas tillåtelse. Alla anställda har denna information och har i samband med sina anställningsavtal signerat att de inte lämnar ut personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Mindpark kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund till Mindpark har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende bolagets behandling av dina personuppgifter. Mindpark ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har också rätt att bli raderad:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
– Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
– Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Uppdatering

Integritetspolicyn kan med tiden behöva uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av Mindparks Integritetspolicy på vår hemsida.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Mindparks personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Karsten Deppert på karsten@mindpark.se.

Uppdaterad 06/03/2023.

sv_SESwedish