Select Page

Skrivare & internet

Printer & internet @ Mindpark helsingborg

 For english, scroll down.

Skrivare & internet

Det finns trådburet internet överallt. Det fungerar direkt när du kopplar in nätverkskabeln. Trådlöst nät, wi-fi, kallat Mindpark är till för coworkers, fråga teamet i receptionen om lösenordet. Det finns även ett wi-fi för gäster. Detta kallas Mindpark Guest och har inget lösenord.

Skrivaren hittar du inne i coworking-ytan en våning upp. Du behöver be receptionen om inloggningsuppgifter för att komma igång. Det är en GDPR-säker skrivare, vilket innebär att din utskrift börjar när du aktiverar din tagg mot skrivarens taggläsare. Utskrifter ingår, i normal utskriftsnivå (max 100 A4 per kontor/mån), i månadshyran. Prata med receptionen om du vill skriva ut stora mängder, så berättar de vad som gäller. 

 

Guide för installation av skrivare

For Mac – download this

For PC – download this

1. Installera programmet på din dator.
2. Om din dator inte tillåter att du laddar ner programmet, högerklicka och tryck på “Ladda ner ändå”.
3. Öppna programmet eller högerklicka på ikonen och tryck på “Configuration”. (Leta efter en ikon som ser ut som en skrivare i din meny).

OBS! Stegen nedan kan komma i olika ordning beroende på vilken dator du har. 
4. Vid “Autentiseringstyp” väljer du “Manual Login to SAFEQ Cloud Server” .
5. Klicka på “Service setup…” längst ner. 
6. Fyll i följande: HCP gateway adress/Server Host Name: mindpark.eu.eophcp.com. Kontodomännamn: mindpark.eu.eophcp.com
7. Alla andra rutor ska inte vara markerade (t.ex. ska rutan “Allow document storage and print job delivery” inte vara markerad).
8. Tryck på “Nästa”. 
9. När det är klart trycker du på ikonen igen och väljer “Login”. 
10. Fyll i det användarnamn och lösenord som du fick från Mindpark och markera rutan “Rember me until I log out”. 
11. Försök att skriva ut något genom att välja skrivaren “Secure Print Helsingborg”.
12. Gå till skrivaren och placera din tagg på taggläsaren på höger sida på skrivarens ovansida. 
13. Välj “Enrollment” i popup-fönstret på skrivarens skärm. 
14. Fyll i ditt användarnamn och lösenord. Observera att det finns ett tangentbord under displayen som du kan dra ut.
15. Du är nu ansluten till skrivaren med din tagg! 
16. Logga ut högst upp på skärmen (annars loggar den ut av sig själv efter 1 minut). 
17. Voliá

 

Skrivaren via appen
Vill du skriva ut via din mobil? Gör så här:
1. Ladda ner appen “SafeQ Cloud”.
2. Välj “Settings-Gateway connectivity” och lägg till: mindpark.eu.eophcp.com:9444
3. Välj “Testa anslutningen” och om det står ok – spara!  
4. Lägg till dina personliga inloggningsuppgifter enligt ovan. 
5. Du är klar!

 

ENGLISH

 

Internet & printer

There is wired internet everywhere. It works as soon as you plug in the network cable. Wireless network, wi-fi, called Mindpark is for coworkers, ask the team for the password. There is also a wi-fi for guests. This is called Mindpark Guest and has no password.

The printer can be found inside the coworking space are upstairs. You will need to ask reception for login details to get started. It is a GDPR secure printer, which means that your printing starts when you activate your tag against the printer’s tag reader. Printing is included, at the normal printing level (max 100 a4/month/office), in the monthly rental fee. Talk to reception if you want to print large quantities, and they’ll tell you what applies. 

Installation guide

For Mac – download this

For PC – download this

 1. Install the program to your computer.
 2. If you computer doesn’t allow your to download the program, right click and press “Download anyway”.
 3. Open the program or right click on the icon and press “Configuration”. (Look for an icon looking like a printer in your menu.)
 4. By “Authentication type” choose “Manual login to SAFEQ Cloud Server” .
 5. Click “Service setup…” at the bottom.
 6. Fill in the following:
  HCP gateway adress: mindpark.eu.eophcp.com
  Account domain name:  mindpark.eu.eophcp.com
 7. All other boxes should be let unmarked (e.g the box “Allow document storage and print job delivery” should not be marked)
 8. Press “Next”.
 9. Once that’s finished, press the icon again and choose “Login”.
 10. Fill in the username and password you got from Mindpark and mark the box “Rember me until I log out”.
 11. Try to print something choosing the printer “Secure Print Helsingborg”.
 12. Go to the printer and place your tag on the right side on the front side of the printer.
 13. Choose “Enrollment” in the pop-up window on the printers screen.
 14. Fill in your username and password.
 15. You are now connected to the printer with your tag!
 16. Log out at the top of the screen (otherwise it will log out by itself after 1 minute).
 17. Voliá!

The Printer via the App
Want to print through your mobile? Follow these instructions:

 1. Download the app “SafeQ Cloud”.
 2. Choose “Settings-Gateway connectivity” and add: mindpark.eu.eophcp.com:9444
 3. Choose “Test connectivity” and if it says ok – save!
 4. Add your personal login details as above.
 5. You’re done!