Praktisk info

The practical stuff @ Mindpark Helsingborg

For english, scroll down.

Praktisk info


Vårt digitala community
Som en förlängning av vårt härliga community på plats har vi vårt Slack-community. Du kan se det lite som ett slags intranät, fast lite roligare. Där delar vi viktig information, som till exempel påminnelser om att det är dags för fredagsfika. Men framför allt är det en plats för dig att också dela med dig, be om hjälp, rekommendera något eller marknadsföra dig själv i kanalen #shamelesspromotion. Eller bara chatta med andra coworkers eller oss i Mindpark-teamet.

När du blir coworker hos oss blir du inbjuden att gå med i vårt Slack workspace, Mindpark coworkers. Du läggs automatiskt till i våra gemensamma kanaler när du går med. Väl där går du med i din platsspecifika kanal genom att välja “add channel” och söka efter #helsingborg.

Vill du följa oss i sociala medier hittar du oss på:
Instagram: mindpark_workspace
Instagram: mindpark_fabriken1891 (för event i huset)
LinkedIn: Mindpark


Mediestöd och nätverk
Har du intressanta saker på gång inom ditt företag, eller vill du nå ut till fler människor? Mindpark har ett stort nätverk, bland annat i form av alla våra företag som är coworkers på våra olika platser och vi hjälper dig gärna att sprida ordet 🗣.

Några tips på hur du kan nå ut till vårt nätverk:
* Skriv ett pressmeddelande – vi har etablerade kontakter inom media och näringslivet som vi gärna delar med oss av.
* Kom på ett av våra event eller arrangera ett eget. Det arrangeras en rad event hos oss och som coworker är du givetvis välkommen att delta. Vill du också arrangera ett event? Meddela oss så hjälps vi åt att skapa något riktigt bra. 

I vårt nätverk finns också en rad organisationer som hjälper företag på olika sätt. Säg till om du vill att vi ska koppla ihop dig med något av dem!


Kök, käk och kaffe
Vi på Mindpark ser självklart till att allt du behöver och den service du önskar fungerar så bra som möjligt. Utöver det uppskattar vi klassikern att hjälpas åt. Sätta in sin egen disk i diskmaskinen, starta den om den är full av smutsig disk och tömma den om det är rent. Ja, du vet det där vanliga. I våra pentryn finns kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp och mikrovågsugn. Vi äter gärna lunch tillsammans vid långborden i anslutning till pentryn.

Kaffe och te finns i receptionen hela dagen, varje dag under veckan. Kaffe och te är gratis för dig och dina gäster ☕️ .

Du kan köpa lunch, fika, snacks och drycker i caféet. När du gör det får du 10 % rabatt på allt du handlar. Önskar du ha en kritalistan för företaget så faktureras detta till ditt företag tillsammans med hyran en gång i månaden. 

Några saker som brukar funka bra för att skapa en härlig arbetsmiljö, och som du gärna får bidra till:

* Fyll på papper i skrivaren om det är tomt. Är papperslagret slut är det bara att gå till receptionen och be om mer.
* Ser du gamla tidningar eller annat skräp i de gemensamma utrymmena får du gärna slänga det.
* Pratar du i telefon, eller har kortare möten, i de gemensamma utrymmena, får du gärna tänka på att hålla ljudnivån nere (utom under lunchen så klart, då är det bara att prata på!). Vi rekommenderar att du bokar ett mötesrum om du har ett längre möte.


Våra mötesrum
Du har självklart tillgång till våra mötesrum. Så här funkar det:

Lediga rum kan bokas kostnadsfritt samma dag, 1-2 timmar åt gången. Du bokar genom att antingen gå och prata med receptionen, genom att mejla helsingborg@mindpark.se eller ringa till oss på 042 424 04 32.

Vet du att du måste ha ett rum kan du så klart boka det i förväg, då har du 30 % rabatt på ordinarie pris. Bokningar görs på samma sätt som ovan. Din rabatt på mötesrum gäller naturligtvis på alla våra Mindparks.

Vi säljer tjugotimmars-kort som du kan använda som ett klippkort för våra mindre mötesrum. När du använder ett sådant finns det ingen begränsning på hur många timmar i rad du kan boka rummet. Kortet kostar 4 000 SEK + moms och det kan du köpa i receptionen.

Önskar du mat och/eller dryck till ditt möte hjälper vi gärna till att ordna det. Prata med receptionen så ser de till att ni får rätt bränsle för hela mötet.

Samtalsrum
Om du behöver ta ett samtal eller sitta ostört en stund är du välkommen att använda våra olika samtalsbås. Dessa rum är till för kortare samtal/möten och behöver inte bokas utan det går bra att bara kliva in. 

Parkering
Om du behöver en fast parkeringsplats sköts detta via fastighetsägaren Wihlborgs. Denna parkering ligger söder om huskomplexet och kostar i dagsläget cirka 500 kr/månad. Det går även att köpa månadskort via Q-park. Önskar du hyra parkeringsplats tar du kontakt med receptionen så hjälper de dig.

 

Event och föreläsningar
Vi arrangerar event och aktiviteter här på Mindpark. Det bästa sättet att hålla koll på dem är via Slack eller vår LinkedIn-sida.
Vissa av dem är endast till för Mindparkers, till exempel frukostar och after works, och andra är öppna för alla att delta. Våra Mindpark-event är ett utmärkt sätt att lära känna coworkers, men också ett bra sätt att nätverka med dina grannar. Om du är intresserad av att arrangera ett releaseparty, hackaton eller något annat skoj är det bara att prata med oss 🥳 !


Post
Säg till om du önskar en egen brevlåda, det ingår i hyran för kontor och skrivbord. Vi kan även hjälpa till med leveranser under våra öppettider, men observera att vi inte ansvarar för dem. Vi meddelar dig när det finns en leverans till dig, och vi uppskattar om du hämtar den så snart som möjligt.

Postadress:
Mindpark Helsingborg
Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

För leveranser:
Ditt företagsnamn
c/o Mindpark Reception
Bredgatan 11
252 25 Helsingborg


Vi älskar husdjur!

Du är varmt välkommen att ta med din lurviga vän. Vi har dock ett villkor, och det är att de inte får vara lösa i de gemensamma utrymmena. Vi uppskattar också om de är någorlunda väluppfostrade. 🐶


Service

Om du märker något som inte fungerar eller har andra frågor om vårt workspace är det bara att ta kontakt med receptionen, mejla ditt ärende till helsingborg@mindpark.se eller prata direkt med teamet!
 

ENGLISH

Our digital community
As an extension of our wonderful on-site community, we have our Slack community. You can think of it as a bit like an intranet, but a bit more fun. It’s where we share important information, like reminding you of our Friday fika. But above all, it’s a place for you to also share, ask for help, recommend something or promote yourself in the #shamelesspromotion channel. Or just chat with other coworkers and us in the Mindpark team.

When you become a coworker, you will be invited to join our Slack workspace: Mindpark coworkers. You’ll automatically be added to our shared channels when you join. Once there, join your site-specific channel by selecting “add channel” and searching for #helsingborg.

If you want to follow us on social media, you can find us at:
Instagram: mindpark_workspace
Instagram: mindpark_fabriken1981 (for events in the building)
LinkedIn: mindpark

Media support/promotion
Do you have interesting things going on in your company, or do you want to reach out to more people? Mindpark has a large network, including all our companies who are coworkers at our various locations, and we’d love to help you spread the word 🗣.

Some tips on how you can reach out to our network:
* Write a press release – we have established contacts in the media and business that we are happy to share.
* Come to one of our events or organise your own. We host a range of events and as a coworker you are of course welcome to attend. Want to organise an event too? Let us know and we’ll help you create something great. 

Our network also includes a number of organisations that help businesses in various ways. Let us know if you want us to connect you with any of them!

 

Kitchen, coffee and lunch
At Mindpark, we make sure that everything you need and the service you want works as well as possible. Beyond that, we appreciate the old fashioned helping each other out-way. Putting your own dishes in the dishwasher, starting it if it’s full of dirty dishes and emptying it if it’s clean. You know the drill! Our kitchenetts has a coffee maker, kettle, fridge and microwave. If you bring your own lunch, or buy food, you are welcome to sit at the tables in the kitchen.

Coffee and tea are available in the reception all day, every day of the week. Coffee and tea are free for you and your guests ☕️ .

You can buy lunch, coffee, snacks and drinks in the café and when you do you get a 10% discount.

Some things that usually work well to create a great working environment, and that you are welcome to contribute to:

* Refill the paper in the printer if it’s empty. If you run out of paper, just go to reception and ask for more.
* If you see old newspapers or other rubbish in the common areas, please feel free to throw it away.
* If you talk on the phone, or have short meetings, in the common areas, please keep the noise level down (except during lunch, of course, when you can just keep talking!). We recommend that you book a meeting room if you have a longer meeting.

 

Meeting Rooms
Of course, you have access to our meeting rooms. Here’s how it works:

Available rooms can be booked free of charge on the same day, 1-2 hours at a time. You book by either going to talk to the reception, by emailing helsingborg@mindpark.se or by calling us on 042 424 04 32..

If you know that you need a room, you can of course book it in advance and get a 30% discount on the regular price. Bookings are made in the same way as above. Your discount on meeting rooms is of course valid at all our Mindparks.

We sell 20-hour cards that you can use as a discount card for our meeting rooms. When you use one, there is no limit to the number of consecutive hours you can book the room. The card costs 4 000 SEK + VAT and you can buy it at the reception.

If you would like food and/or drinks for your meeting, we will be happy to arrange this for you. Talk to reception and they will make sure you get the right fuel for the whole meeting.

 

Space for a quick meeting
If you need to take a call or sit quietly for a while, you are welcome to use our various call booths. These rooms are for shorter conversations/meetings and do not need to be booked, you can just step in. 

Parking
If you need a permanent parking space, this is handled by the property owner Wihlborgs. This parking is located south of the building complex and currently costs about 500 SEK/month. It is also possible to buy a monthly pass via Q-park. If you wish to rent a parking space, please contact the reception and they will help you.

Events and other fun stuff
We host both various events and lectures here at Mindpark. The best way to keep track of them is through Slack or our Facebook page. Some are for Mindparkers only, such as breakfasts and after works, and some are open for all to join. Our Mindparkers events are a really great way to get to know each other and network with your “neighbors”.

If you are interested in arranging a release party, hackaton or any other event just talk to us 🥳 !


Post
Let us know if you want your own mailbox, it is included in the rent for office and desk. We can also help with deliveries during our opening hours, but please note that we are not responsible for them. We’ll let you know when there’s a delivery for you, and we’d appreciate it if you’d pick it up as soon as possible.

Postal address:
Your company name
Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

For deliveries:
Your company name
c/o Mindpark Reception
Bredgatan 11
252 25 Helsingborg

 

We love pets!
You are very welcome to bring your furry friend. Just one thing – they can’t be loose in the common areas. We also appreciate if they are somewhat well behaved. 🐶

 

Service
If you notice something that doesn’t work or have other questions regarding the workspace, please get in touch with the reception, mail your case to helsingborg@mindpark.se or contact the team!