Select Page

Larmrutiner och säkerhet

Alarm and safety @ mindpark Helsingborg

For english, scroll down.

Tagg

Du har fått en personlig tagg som fungerar som nyckel.

Det är viktigt att det inte rör sig obehöriga inne i vår coworking-yta. Släpper du in någon ansvarar du även för att denne lämnar lokalen. Släpp inte in någon du inte känner, hänvisa istället personen till receptionen.

Du som har kontorsrum kommer in i ditt rum genom att hålla din tagg mot kortsidan på den svarta läsaren på handtaget. När kontorsdörren är stängd låses dörren automatiskt.

Det är viktigt att du håller reda på din tagg och inte överlåter den till någon annan. Alla som har en tagg ska finnas registrerade hos oss och ska personligen ha skrivit under en nyckelkvittens. Detta hjälper oss att hålla reda på de som har access till vår coworking-yta. Kom ihåg att lämna din tagg när du flyttar ut, om du inte lämnar tillbaka den debiteras du 500 kr.

Larmrutiner och öppettider
Dörren i huvudentrén är öppen under våra öppettider, 08.00–17.00 då receptionen är bemannad. Caféet har öppet 8.00-16.00. Under våra öppettider behöver du enbart din tagg för att komma in, utöver dessa tider, alltså kvällar och helger, behöver du använda både tagg och kod. Då kan du även behöva larma av och larma på.

På kvällar och helger
Utöver våra öppettider är det larmat och låst på Mindpark. Lokalen är larmad när den röda lampan på knappsatsen lyser. Gör följande för att larma av och öppna dörren:

 1. Tryck på knappen ”A” (“A” som i “ankomst” eller “av”)
 2. Håll din tagg mot knappsatsen
 3. Tryck din kod
 4. En grön lampa lyser och det är nu avlarmat
 5. Öppna dörren genom att hålla din tagg mot knappsatsen och tryck din kod

På kvällar och helger larmas det automatiskt på med en timmes mellanrum. Det betyder att om du är här, så börjar varningssirener tjuta en gång i timmen för att varna att larmet kommer att slås på. Se nedan för hur du enkelt larmar av då. Sitter du i ett kontorsrum på kvällen eller helgen är det viktigt att du hör när varningssirenen går igång, så ett tips är att hålla din dörr öppen och inte använda hörlurar så att du säkert hör signalen.

Att larma av om sirenen börjar tjuta
Om en hög siren låter när du är i lokalen behöver du larma av. Från det att ljudet börjar låta har du 2 minuter på dig att larma av. Gör följande för att larma av och öppna dörren:

 1. Gå till någon av våra entréer
 2. Tryck på knappen ”A” (“A” som i “ankomst” eller “av”)
 3. Håll din tagg mot knappsatsen
 4. Tryck din kod
 5. Grön lampa lyser och det är nu avlarmat
 6. Öppna dörren genom att hålla din tagg mot knappsatsen och tryck din kod

Att larma på
Är du sist i lokalen ska du alltid larma på. Larmning sker genom att du, efter att du lämnat lokalen och dörren stängts, gör följande:

 1. Tryck på knappen ”B” på knappsatsen (“B” som i “borta”)
 2. Håll din tagg mot knappsatsen
 3. Tryck din kod
 4. Varningssirenen börjar att tjuta i 2 minuter – allt är i sin ordning
 5. Röd lampa lyser och det är nu larmat

Varningssirenen är till för att eventuella personer som är kvar i lokalen ska ha en chans att larma av innan larmet slås på. Sirenen tjuter i 2 minuter. När sirenen tystnat är det larmat. Larma hellre en gång för mycket än inte alls.

Släck gärna lyset när du går, och har du öppnat fönster ska de också stängas.

Om du råkar utlösa larmet
Att ha tagg till Mindpark och tillgång till våra coworking-ytor medför ett ansvar. Om du missar att larma av eller utlöser larmet av annan orsak kommer ert företag att bli debiterat 2000 kr + moms för utryckning av väktare.

Vårt larm är kopplat till Securitas och utryckning sker när larmet utlösts. I samband med att Securitas får information om att larmet har gått kontaktar de teamet på Mindpark. Meddela Helene Tigerström 0702107668, om du har råkat utlösa larmet av misstag.

Området/yttre skalskydd
Mellan kl. 16.00 och 7.30 är de blå grindarna stängda. Endast personer som arbetar i byggnaden har tillgång till dessa.
Securitas patrullerar området flera gånger under natten. Fastighetsägaren har infraröda kameror som övervakar olika zoner i området under kvällen och natten.

Mindpark/Inre skalskydd
Innan vår personal lämnar Mindpark klockan 17.00 på vardagar gör de en rutinkontroll i huset för att se att alla dörrar är ordentligt stängda och att allt ser bra ut. Om du upptäcker brister på ingångarna eller något annat som inte är som det ska vill vi gärna att ni kontaktar Mindpark-teamet så fort som möjligt. Den sista personen som lämnar Mindpark ska alltid slå på larmet. Automatisk larmaktivering sker annars på kvällstid varje timme på vardagar. Under helgerna är det på automatiskt dygnet runt.

Om du ser något misstänkt ska du alltid i första hand ringa polisen (112) och i andra hand Helene Tigerström, 0702 107 668.

Försäkring
Se över dina försäkringar för din arbetsplats. Tänk på att Mindpark inte försäkrar din egendom, utan alla sitter här på egna villkor.

Allmänna tips från polisen
* Undvik att lämna kvar kritiska och värdefulla föremål på kvällar/helger i den mån det går.
* Stationära skärmar och datorer bör låsas fast i bord eller liknande med datorvajer.
* Kom ihåg att stänga och låsa dörrarna ordentligt samt larma på när du lämnar.

Våra nödutgångar
På varje kontorsavdelning finns en utrymningsplan och en brandsläckare. Ta reda på var den närmaste finns och var du hittar nödutgångarna i byggnaden. Det finns en hjärtstartare på bottenvåningen, den sitter tillsammans med en brandsläckare, på en pelare vid trappan. Det är viktigt att aldrig öppna nödutgångarna förutom vid eventuell utrymning. Nödutgångarna är larmade dygnet runt och om du öppnar en nödutgång utlöses larmet. Om du drar i nödhandtaget kommer ert företag att bli debiterad 2000 kr + moms.

Vid brand
Vid brandlarm eller brandövning är Mindparks samlingsplatsen på gården, precis vid den södra ingången till caféet. Mindparks personal är ansvariga för att alla lämnar lokalen, och har i uppdrag att inte släppa in någon innan Räddningstjänsten ger sitt godkännande.

ENGLISH

 

Key and tag

You have received a tag to get access to our workspace 🔐 . It is important that there are no unauthorized people in the coworking area. If you let someone in, make sure to see them out as well. Don’t let anybody unknown in, tell them to contact the reception instead.

Please keep your tag safe and do not give it to someone else. Everyone with a tag needs to be registered and personally sign the key receipt. This helps us keep track of who has access to Mindpark.
Also, remember to leave your tag and/or key when you move out, otherwise you will be charged 500/2000 SEK.

 

Alarm routines and opening hours

The door in the main entrance is open during our opening hours, 08am to 5pm when the reception is manned. The café is open 8am to 4pm. During our opening hours you only need your tag to enter, outside these hours, i.e. evenings and weekends, you need to use both tag and code. Then you may also need to turn the alarm off and on.

Evenings and weekend
Outside our regular opening hours, the alarm is on and the doors are locked. The area is locked when the red lamp on the keypad lights up  🔴 . Do this to turn the alarm off and open the door:

 • Press the “A” button and make sure it does a beeping sound (“A” as in “arrival”)
 • Hold your tag against the keypad
 • Press your code
 • A green light will show and the alarm is turned off
 • Open the door by holding your tag against the keypad and press your code

If you arrive during opening hour, but stay past the time when the alarm switches on you need to “buy” yourself more time. See instructions below. Make sure that you hear when the sirens are sounding. Might be a good idea to open your door and not use headphones if you stay late.

How to turn off the siren and buy more time
If a loud siren sounds that means the alarm is about to switch on and you need to turn it off. Don’t worry, it’s easy. Do this:

 • Get out of Mindpark through one of our front doors
 • Press the “A” button (“A” as in “arrival”). Make sure it does a beeping sound.
 • Hold your tag against the keypad
 • Press your code
 • A green light will show and the alarm is turned off 🟢
 • Open the door by holding your tag against the keypad and press your code.

You now have one more hour before the alarm will switch on again.

Turning the alarm on
If you are the last one leaving you should always turn the alarm on. Only turn the alarm on if you are sure you are the last one leaving after our opening hours, or if you are here at weekends. After leaving the area, do the following:

 • Press the “B” button on the keypad
 • Hold your tag against the keypad
 • Press your code
 • The warning siren starts to sound – everything is in order it will do this for 2 minutes
 • Red light is on and so is the alarm

The siren sounds to warn people who may still be in the building, so they have a chance to deactivate the alarm before it’s switched on. The siren is on for 2 minutes. 📣

Don’t forget to close the windows and turn off the lights when you leave.


If you happen to set the alarm off
Having a key to Mindpark and access to the coworking space entails responsibility. If you don’t deactivate the alarm once it alerts, you will be charged SEK 2000 + VAT to cover the emergency fee 💸 .

Our alarm is connected to Securitas and emergency calls are made immediately when the alarm sets off. When Securitas receives information that the alarm has been triggered, they contact Helene Tigerström 0702107668. Contact her as soon as possible if you have accidentally set the alarm off.

 

Safety

The area/outer shell protection
Between 4:00 p.m. to 7:30 am are the blue gates closed. Only people who work in the building have access to these.
Securitas patrol the area several times during the night. The property owner has infrared cameras that monitor different zones of the area during the evening and at night.

Mindpark/inner shell protection
When Mindpark’s own staff leaves the premises on weekdays they do a routine check to make sure that all doors are properly closed and that everything looks ok. If you see any deficiency, please contact the Mindpark team asap. The last person leaving Mindpark’s reception area should always turn the alarm on. Automatic alarm activation in the evening in the office area. During weekends it is automatically on 24/7. If you see anything suspicious you should always call the police (112) at first and then Helene Tigerström, 0702 107 668.🕵️‍♀️ 

Insurance
Inspect your insurance regarding office spaces. Remember that Mindpark do not insure your property.

General tips from police
* Avoid leaving critical and valuable items visible during evenings/weekends.
* Stationary computers and screens should be wired to your desk.
* Remember to close and lock the doors properly and turn on the alarm when you leave.


In case of fire


Our emergency exits
Each office has an evacuation plan and a fire extinguisher. Find out where the nearest one is and where to find the emergency exits in the building. There is a defibrillator on the ground floor, it is located together with a fire extinguisher, on a pillar by the stairs. It is important never to open the emergency exits except in case of evacuation. The emergency exits are alarmed 24 hours a day and if you open an emergency exit the alarm will be triggered. If you pull the emergency handle, your company will be charged 2000 SEK + VAT.


In case of fire
When a fire alarm goes off or a fire alarm exercise occurs, Mindpark’s meeting point is located in the courtyard, at the southern entrance to the café. The staff at Mindpark are responsible for making sure everyone leaves the premises and are not allowed to let anyone in until the Rescue Service says it is ok to go back in.